Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
parleyvoo
[,pɑ:li'vu:]
|
danh từ
(đùa cợt) tiếng Pháp
người Pháp
nội động từ
(đùa cợt) nói tiếng Pháp