Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
obtain
[əb'tein]
|
ngoại động từ
đạt được, giành được, thu được
tôi có thể có được một bản của cuốn sách mới nhất của bà ta ở đâu?
bao giờ nó cũng tìm cách đạt được những gì nó muốn
giành được phần thưởng
phải khó khăn lắm tôi mới lấy được cái đĩa này cho anh
nội động từ
(nói về các quy tắc, phong tục...) vẫn tồn tại; vẫn được sử dụng
tục lệ này vẫn còn tồn tại ở một số vùng của nước Đức
Chuyên ngành Anh - Việt
obtain
[əb'tein]
|
Kỹ thuật
thu được; tìm được; nhận được
Toán học
thu được; tìm được; nhận được
Vật lý
thu được; tìm được; nhận được
Từ điển Anh - Anh
obtain
|

obtain

obtain (əb-tānʹ, ŏb-) verb

obtained, obtaining, obtains

 

verb, transitive

To succeed in gaining possession of as the result of planning or endeavor; acquire.

verb, intransitive

1. To be established, accepted, or customary: "standards, proprieties that no longer obtain" (Meg Greenfield).

2. Archaic. To succeed.

 

[Middle English obteinen, from Old French obtenir, from Latin obtinēre : ob-, intensive pref.. See ob- + tenēre, to hold.]

obtainʹable adjective

obtainʹer noun

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
obtain
|
obtain
obtain (v)
get hold of, find, gain, attain, acquire, achieve, take, get
antonym: lose