Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nhoáng
[nhoáng]
|
Cũng như nháng
Flash.
There was a flash of lightning.
To vanish in a flash.
shiny, glossy; (colloq.) showy, glittering; sparkling
in a jiffy
Từ điển Việt - Việt
nhoáng
|
trạng từ
loé lên rồi tắt ngay
chớp nhoáng vài giây thì có tiếng sấm