Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nhà thổ
[nhà thổ]
|
Từ điển Việt - Việt
nhà thổ
|
danh từ
(từ cũ) nhà chứa