Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
nhà lãnh đạo
[nhà lãnh đạo]
|
One Marine was killed and 22 others were wounded after Marines went to the Imam Mosque where senior Iraqi leaders were believed to be meeting