Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ngoại ngữ
[ngoại ngữ]
|
lingo; foreign language
The study of foreign languages
Foreign language learners
Foreign languages are taught very well at my school
My sister has a good command of two foreign languages
Từ điển Việt - Việt
ngoại ngữ
|
danh từ
tiếng nói nước ngoài
học ngoại ngữ