Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nói ra
[nói ra]
|
to say; to tell
To tell the truth
It is very hard to say what everyone fears
It wasn't the right thing to say
I'll say it, even if it kills me!
It's too early/soon to say that
Từ điển Việt - Việt
nói ra
|
động từ
tỏ thật ý của mình
có những điều chẳng dễ nói ra