Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
miễn chức
|
động từ
không cho giữ chức vụ nữa
vì ăn hối lộ, ông ta bị miễn chức