Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
man-roentgen equivalence
|
Kỹ thuật
đương lượng rơngen sinh vật
Toán học
đương lượng rơngen sinh vật