Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
mới nhất
[mới nhất]
|
newest; latest; most recent
It's the latest fashion
I want to read her most recent novel/her latest novel