Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
một số
[một số]
|
certain; several; some; a number of ...
In some cases; in certain cases
Five people were killed, and a number of others were wounded
Chuyên ngành Việt - Anh
một số
[một số]
|
Kỹ thuật
limp
Toán học
limp
Từ điển Việt - Việt
một số
|
tổng hợp nhiều hay ít điều cần nói đến
đi chợ mua một số đồ dùng