Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
mơ-nuy
[me nu]
|
(tiếng Pháp gọi là Menu) xem thực đơn
(tin học) (tiếng Pháp gọi là Menu) menu
Mơ-nuy Edit/File
Edit/File menu
To choose a menu item
Menu options
Menu-driven programs are usually considered easier to learn than programs with a command-line interface