Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
living death
|
thành ngữ living
tình trạng khổ cực liên miên; tình trạng sống dở chết dở
cuộc lưu đày đối với ông ta là một thời kỳ sống dở chết dở