Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
liên quan
[liên quan]
|
to concern; to relate
To interview the persons concerned/involved
We shall inform/notify the people concerned
You're the person most closely concerned/most directly affected
related; relevant
The two events are unrelated/unconnected
These are some SARS-related stories
Từ điển Việt - Việt
liên quan
|
động từ
có mối ràng buộc nào đó
hai vấn đề có liên quan với nhau