Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
laziness
['leizinis]
|
danh từ
sự lười biếng, sự biếng nhác
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
laziness
|
laziness
laziness (n)
idleness, lethargy, indolence, languor, sluggishness, slothfulness (formal)
antonym: energy