Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
lễ vào quan như than vào lò
|
đút lót cho quan lại tham tàn bao nhiêu cũng không vừa