Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
lểu đểu
|
tính từ
bóng anh lểu đểu, xiêu vẹo (Ma Văn Kháng)