Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lếu
[lếu]
|
impolite, rude, unseemly, indecorous
Từ điển Việt - Việt
lếu
|
tính từ
như láo
nói lếu