Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lập luận
[lập luận]
|
argument
Loose/weighty/convincing argument
Từ điển Việt - Việt
lập luận
|
động từ
trình bày một vấn đề bằng lí lẽ
lập luận chặt chẽ, vững vàng
danh từ
lý lẽ của mình về một vấn đề