Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
lạc đạn
[lạc đạn]
|
( bị lạc đạn ) to be hit by a stray bullet/a random shot
To be killed by a stray bullet/a random shot