Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lăng trụ
[lăng trụ]
|
danh từ.
prism.
Chuyên ngành Việt - Anh
lăng trụ
[lăng trụ]
|
Kỹ thuật
prism
Từ điển Việt - Việt
lăng trụ
|
danh từ
khối có hai đáy song song nhau, còn các mặt bên đều là hình bình hành
hình lăng trụ