Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
lý lịch
[lý lịch]
|
curriculum vitae; résumé
Please attach a copy of your CV/résumé and a photograph