Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lính thuỷ đánh bộ
[lính thuỷ đánh bộ]
|
marine
Some 5,000 US marines and South Vietnamese soldiers are besieged by two North Vietnamese army divisions at Khe Sanh
Marines
Từ điển Việt - Việt
lính thuỷ đánh bộ
|
danh từ
binh chủng chuyên mở đường cho lục quân đến sau đánh toả ra