Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lâm
[lâm]
|
danh từ.
forest; woods.
forestry.
Từ điển Việt - Việt
lâm
|
động từ
gặp phải điều không hay cho mình
lâm vào cảnh khó khăn