Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
làm sao
[làm sao]
|
how
I don't know how to spell this word; I don't know how this word is spelt
"How can Bush come to Ireland talking about peace while his army is subjecting the people of Baghdad to a medieval siege with 21st century weaponry?"
why
Why does he look so sad?
what's the matter ?
Did you get hurt ?; Are you OK/all right?
what ...!; such ...!
What a relief !
What lovely weather!
cannot
Weapons of mass destruction and nuclear weapons cannot be hidden in a pocket
Từ điển Việt - Việt
làm sao
|
động từ
vì lẽ gì
làm sao xảy ra cớ sự?
xảy ra chuyện gì đó không hay
nó ngã mạnh vậy nhưng chẳng làm sao
biết chừng nào
hạnh phúc làm sao; ăn gì to lớn đẫy đà làm sao (tục ngữ)
có gì đó không bình thường
nhìn sợ sợ làm sao
bằng cách nào đó
học làm sao cho tốt; làm sao cho được việc thì làm