Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
làm bằng
[làm bằng]
|
xem bằng 1, 2
Từ điển Việt - Việt
làm bằng
|
động từ
để chứng thực điều có thể tin được
đầy đủ hồ sơ làm bằng