Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
kiến thiết cơ bản
[kiến thiết cơ bản]
|
basic construction
Từ điển Việt - Việt
kiến thiết cơ bản
|
danh từ
nghiệm thu các công trình kiến thiết cơ bản