Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
khuyên nhủ
[khuyên nhủ]
|
Admonish lovingly.
Husband and wife admonish each other lovingly.
Từ điển Việt - Việt
khuyên nhủ
|
động từ
dạy bảo ân cần
những lời khuyên nhủ của cha mẹ thật quý giá