Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
kháng nghị
[kháng nghị]
|
to appeal/protest against a decision
Từ điển Việt - Việt
kháng nghị
|
động từ
phản đối bằng văn bản
gửi đơn kháng nghị đến cơ quan tối cao