Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
khám đường
[khám đường]
|
Từ điển Việt - Việt
khám đường
|
danh từ
(từ cũ) nhà giam; nhà tù
thăm người thân ở khám đường