Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
kể từ
[kể từ]
|
As from ...
As from next Monday onwards/As from next Monday, you will work an eight-hour day
From that day on/onwards
From this day forth/forward; from today onwards
Từ điển Việt - Việt
kể từ
|
trạng từ
bắt đầu từ khi nào
hắn bỏ làng đi kể từ đó không về