Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
kích thước
[kích thước]
|
dimension; size
A small-size/small-sized room
These two rooms are the same size
Chuyên ngành Việt - Anh
kích thước
[kích thước]
|
Hoá học
dimension
Tin học
dimension
Vật lý
dimension
Từ điển Việt - Việt
kích thước
|
danh từ
độ lớn nhỏ của một vật
đo không đúng kích thước