Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
jezebel
['dʒezəbl]
|
danh từ
người đàn bà mưu mẹo vô liêm sỉ; người đàn bà trơ tráo mặt dày mày dạn