Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
jewel bearing oil
|
Hoá học
dầu ổ trục đồng hồ
Kỹ thuật
dầu ổ trục đồng hồ