Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
inter alia
[,intər 'eiliə]
|
không kể những cái khác
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
inter alia
|
inter alia
inter alia (adv)
among others, among other things, and others, et cetera, and so on