Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
influential
[,influ'en∫əl]
|
tính từ
( influential in something / doing something ) có ảnh hưởng; có sức thuyết phục
những yếu tố ảnh hưởng đến việc cải thiện điều kiện sinh hoạt của người nghèo
lời kêu gọi có sức thuyết phục
có uy thế; có thế lực
một nhà kinh doanh có thế lực
danh từ
người có thế lực
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
influential
|
influential
influential (adj)
powerful, important, significant, persuasive, dominant, leading, prominent, effective, instrumental, forceful
antonym: ineffectual