Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
industrious
[in'dʌstriəs]
|
tính từ
cần cù, siêng năng
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
industrious
|
industrious
industrious (adj)
diligent, hard-working, busy, productive, conscientious, active, assiduous, energetic, bustling
antonym: indolent