Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
hornet
['hɔ:nit]
|
danh từ
(động vật học) ong bắp cày
trêu vào tổ ong bắp cày ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
Chuyên ngành Anh - Việt
hornet
['hɔ:nit]
|
Kỹ thuật
ong bắp cày
Sinh học
ong bắp cày