Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
học thuyết
[học thuyết]
|
theory; doctrine
Từ điển Việt - Việt
học thuyết
|
danh từ
những quan niệm có hệ thống về khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội