Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hấp thu
[hấp thu]
|
to absorb; to metabolize
The tree leaves absorb the sunlight.
Chuyên ngành Việt - Anh
hấp thu
[hấp thu]
|
Sinh học
absorption
Từ điển Việt - Việt
hấp thu
|
động từ
chịu ảnh hưởng sâu sắc
hấp thu nền giáo dục mới
xem hấp thụ (nghĩa 1)
hấp thu năng lượng mặt trời