Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
hấp thụ
[hấp thụ]
|
to absorb; to metabolize; to imbibe
Chuyên ngành Việt - Anh
hấp thụ
[hấp thụ]
|
Hoá học
absorption
Kỹ thuật
absorption
Vật lý
absorbing
Từ điển Việt - Việt
hấp thụ
|
động từ
hiện tượng các chất rắn hay lỏng thu hút các chất từ hỗn hợp khí
than hoạt tính hấp thụ chất độc
ảnh hưởng sâu sắc
thanh niên ngày nay hấp thụ nếp sống mới rất nhanh