Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
hơi đâu
[hơi đâu]
|
there's no need to do something; it's no use doing something; what's the use of doing something?
There's no need for you to get angry with them!
It's no use confiding in such an ungrateful person!
It's a waste of breath arguing with them!
What's the use of waiting for him?