Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Việt
giọng gà tồ
|
giọng to và ồ ồ
nó đang tuổi mới lớn, có giọng gà tồ