Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
giạng chân
[giạng chân]
|
to spread one's legs; to straddle
To stand with one's legs wide apart