Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
gợi ý
[gợi ý]
|
to suggest; to put an idea into somebody's head
To act on somebody's suggestion
Từ điển Việt - Việt
gợi ý
|
động từ
làm cho người ta nghĩ đến
anh ấy vừa đưa ra một gợi ý quý giá