Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
family doctor
['fæmili'dɔktə(r)]
|
danh từ
thầy thuốc gia đình
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
family doctor
|
family doctor
family doctor (n)
GP (dated), doctor, general practitioner (US, dated), medic (informal), clinician, practitioner