Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
family curve
|
Hoá học
đường trung bình năng suất các giếng trong khu mỏ
Kỹ thuật
đường trung bình năng suất các giếng trong khu mỏ