Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
family budget
|
Kinh tế
ngân sách gia đình
Kỹ thuật
ngân sách gia đình