Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
family allowance
['fæmiliə'lauəns]
|
danh từ
phụ cấp gia đình
Chuyên ngành Anh - Việt
family allowance
['fæmiliə'lauəns]
|
Kinh tế
chi trả bắt buộc
Kỹ thuật
chi trả bắt buộc