Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
eloign
[i'lɔin]
|
ngoại động từ
(từ hiếm) lánh xa
dời đến nơi cách xa